Zwrot wydatków na materiały budowlane

Okres obowiązywania: od 2017-10-01 do 2020-08-04

Osobom, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych przysługuje zwrot części wydatków spowodowany wzrostem VAT na materiały budowlane z 7% na 22%. Uprawnionymi do otrzymania tego zwrotu są osoby fizyczne, które:
 1. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
  • budową budynku mieszkalnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od 1.05.2004 r.,
 3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7% na 22%,
 4. nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
 5. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,
 6. posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Opis podmiotu i rodzaju inwestycjiSposób wyliczeniaKwota limitu (zł)Obowiązuje od
Osoba fizyczna, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę.12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę34.266 zł2017-10-01
Osoba fizyczna, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę14.685,00 zł2017-10-01
Osoba fizyczna, która korzystała z ulg mieszkaniowych. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę.9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę27.983,00 zł2017-10-01
Osoba fizyczna, która korzystała z ulg mieszkaniowych. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę11.993,00 zł2017-10-01

Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468; ost. zm. w Dz. U. z 2007 r. nr 192, poz. 1382).

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Wskaźniki archiwalne:

Zwrot wydatków na materiały budowlane 2017-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2017-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2017-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2016-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2016-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2016-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2016-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2015-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2015-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2015-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2015-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2014-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2014-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2014-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2014-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2013-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2013-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2013-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2013-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2012-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2012-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2012-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2012-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2011-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2011-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2011-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2011-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2010-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2010-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2010-04-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2010-01-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2009-10-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2009-07-01
Zwrot wydatków na materiały budowlane 2009-04-01