Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - sukcesja praw i obowiązków

Stan faktyczny:
Spółka jawna zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pytanie:
Czy przekształcenie to spowoduje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy na Podatnika - wspólnikach Spółki jawnej będzie ciążył obowiązek ustalenia dochodu na dzień likwidacji tej spółki?

Stan prawny:
Zgodnie z treścią art. 551 par. 1 oraz art. 552 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka jawna (.) (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą); przy czym spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółkęprzekształcaną (dzień przekształcenia). Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 par. 1 i 2).

Równocześnie w myśl art. 93a par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Biorąc powyższe pod uwagę w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę jawną, a jedynie do zmiany formy prawnej prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, a spółka z o.o. staje się sukcesorem uniwersalnym praw i obowiązków przekształconej spółki jawnej. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, nr 14, poz. 176 ze zm.) w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego zwykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiłalikwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

  1. w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
  2. nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  3. osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnejalbo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  4. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowejspółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkęhandlową.

W świetle powyższego przepisu przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie wywołuje - w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - konsekwencji podatkowych, w tym m.in. na wspólnikach spółki jawnej nie ciąży obowiązek ustalenia dochodu na dzień likwidacji spółki jawnej.

 

BI/005/0801/03 ©2004 Izba Skarbowa w Gdańsku