Reklama publiczna czy niepubliczna

Stan prawny: 
01/2002
Jak odróżnić reklamę publiczną od niepublicznej i co wg przepisów podatkowych jest reklamą a co nią nie jest.

Na początek należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie reklamy. Tak więc reklama jest to zespół środków stosowanych przez daną jednostkę gospodarczą za pomocą których stara się ona wywołać zainteresowanie u potencjalnych nabywców i wzbudzić chęć zakupienia towarów lub usług. Polega ona głównie na rozpowszechnianiu informacji o towarach lub usług. Polega ona głównie na rozpowszechnianiu informacji o towarach lub usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia. Reklama spełnia jeszcze wiele innych funkcji, jak np. reprezentacyjne, kształtowania popytu, tworzenia nowych rynków zbytu i umacniania się na nich.

Reklama ma charakter publiczny, gdy jej krąg odbiorców jest anonimowy i teoretycznie nieograniczony, czy przeznaczona jest dla ogółu ludzi a liczba jej odbiorców nie jest niczym określona. Taki charakter ma właśnie reklama prowadzona w środkach masowego przekazu, jak np. w ogólnie dostępnej prasie.

Jeżeli jednak sposób prowadzenia reklamy będzie na bardzo szeroką skalę, ale jej krąg odbiorców będzie znany z imienia i nazwiska, wtedy reklama taka jest już określona mianem niepublicznej a jej koszty, uznawane za koszt uzyskania przychodu będą ograniczone do wysokości 0,25% przychodu ze źródła, którego te wydatki dotyczą. Charakter tych wydatków powinien także być związany z prowadzoną działalnością, chociażby na tyle, aby zasady logiki i doświadczenia życiowego pozwalały stwierdzić, iż mogły one mieć wpływ na uzyskanie przychodów.

Należy tutaj zwrócić uwagę na inne formy zachęcania do zakupu towarów i usług, które posiadają pewne cechy reklamy, ale ogólnie rzecz ujmując, reklamą nie są. Jest to informacja handlowa lub oferta sprzedaży. Informacja handlowa nie zawiera elementów wartościujących oferowanych towarów czy usług i dlatego jej funkcją jest przede wszystkim przedstawienie określonej rzeczy lub usługi i miejsca, gdzie można ją nabyć. Tak więc ogólnodostępną ulotkę (np. na stojaku reklamowym) podającą nazwy towarów wraz z podaniem nazw ich producentów oraz adresy sklepów i godziny ich otwarcia, należy uznać za ulotkę informacyjną.

Inną formą jest oferta sprzedaży. Oferta, to zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli oferenta, skierowane do drugiej strony, zawierające propozycję zawarcia umowy i określające istotne jej postanowienia. Jeżeli więc przedsiębiorca, składa konkretną ofertę sprzedaży ściśle określonych rzeczy lub usług za określoną cenę, wg określonych warunków sprzedaży podając przy tym swoją siedzibę i określając jeszcze termin, w którym oferta będzie aktualna, to koszty związane z taką ofertą stanowią w całości koszt uzyskania przychodów. Oferta ta nie może jednak zawierać elementów wartościujących, charakteryzujących reklamę.

Rozważając zagadnienie od strony podatku VAT, można w ogólności powiedzieć, że jeżeli firma zużywa ulotki reklamowe na potrzeby reklamowe, to wartość tych ulotek należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Jeżeli będą to ulotki informacyjne lub oferty sprzedaży, wtedy ich przekazanie, jako czynność nie wymieniona w art. 2 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu w zakresie VAT.

W tym miejscu pragnę tylko dodać, iż podatek należny z tytułu przekazania towarów i usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, jest kosztem uzyskania przychodu, który nie zmniejsza limitu, jaki jest przewidziany w przepisach o podatku dochodowym. Ponadto, warto wiedzieć, iż na podstawie art. 25 ust 2 pkt. 3 istnieje możliwość odliczenia podatku VAT, naliczonego przy zakupie towarów przeznaczonych na cele reprezentacji i reklamy, nawet jeżeli ich wartość nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów ze względu na przekroczenie limitu, wynikającego z ustawy o podatku dochodowym.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS