Koszty leasingu samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 EURO

Stan prawny: 
12/2005

Prowadzę firmę budowlaną, jako osoba fizyczna. Wziąłem w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 20.000 EURO. Czy to prawda, że muszę w jakiś sposób ograniczać koszty leasingu i koszty ubezpieczenia tego samochodu i księgować je tylko w wysokości, jaka odpowiadałaby kosztom leasingu samochodu o wartości 20.000 EURO ?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w dwóch etapach.
W pierwszym trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy umowa leasingu operacyjnego spełnia warunki zawarte w art. 23b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli:

  1. Czy umowa jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% okresu amortyzacji, właściwego dla danego środka trwałego (w przypadku samochodu osobowego – przynajmniej 2 lata).
  2. Suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu. Jeżeli w umowie została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu tej umowy, czyli po zakończeniu czasu na jaki została zawarta, to cenę tę uwzględnia się w sumie opłat.
    Ponadto cena ta nie może być niższa niż określona w art. 23 a pkt 6.
  3. Odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatku dochodowego dokonuje leasingodawca.

W drugim etapie, jeżeli mamy już potwierdzone, że umowa została zawarta, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, możemy odpowiedzieć na właściwe pytanie. A więc, ograniczenie o którym Pan wspomniał, dotyczy jedynie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 EURO, które miałoby zastosowanie do Pańskiego samochodu firmowego, gdyby mógłby Pan zaliczyć go do środków trwałych swojej firmy. W przypadku leasingu operacyjnego, samochód jest zaliczany do środków trwałych leasingodawcy i dlatego ograniczenie o którym mowa w art. 23 ust 1 pkt 4 nie będzie dotyczyć kosztów jego leasingu. W tym przypadku nadal jednak będzie miało zastosowanie ograniczenie kosztów, wynikające z art. 23 ust 1 pkt 47, czyli ograniczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 EURO w proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO (wg kursu sprzedaży walut NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia) do wartości samochodu, na jaką został ubezpieczony.

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS