Kiedy wydatki na usługi marketingowe, konsultingowe, itp. stanowią koszt podatkowy

Stan prawny: 
12/2002

Na początek należałoby zdefiniować, jaki koszt jest kosztem podatkowym. Niestety przepisy podatkowe nie zawierają takiej definicji. Jedynie na podstawie art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możemy wyciągnąć wniosek, iż kosztem podatkowym są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, lecz nie wymienione w art. 23 updof oraz w art. 16 updop, które to artykuły wymieniają koszty, które nie stanowią kosztu podatkowego. Jednakże na podstawie orzecznictwa sądowego, które ugruntowało rozstrzygnięcia spraw spornych pomiędzy organami skarbowy a podatnikami można w skrócie określić, że kosztem podatkowym są wszystkie wydatki mające na celu osiągnięcie przychodów a także zachowanie i zabezpieczenie źródła tych przychodów, tak by przynosiło przychody także w dalszym okresie. Koszty te muszą jednak pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem. Generalnie ujmując problem, można stwierdzić, że wszystkie koszty mające na celu osiągniecie przychodu, stanowią koszt podatkowy. Niestety wykazanie celowości poniesionego wydatku ciąży na podatniku. Nie wystarczy tutaj jedynie wykazanie ich poniesienia poprzez posiadanie np. faktury, ale także wskazanie celowości i racjonalności wydatku a także jego wpływu na uzyskanie przychodu.

Tak też jest z usługami marketingowymi, konsultingowymi, itp. usługami. I tak np. poprzez marketing należy rozumieć wszelkie działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku itd. a jego celem jest przystosowanie przedsiębiorstwa do zmiennych warunków rynku, oddziaływania na rynek i kształtowania go. Wszystkie te cele powinny pozostawać jednak w związku przyczynowo-skutkowym z powiększeniem lub utrzymaniem wielkości przychodów. Cele usług marketingowych, konsultingowych, itp. powinny być, zatem widoczne a wydatki z nimi związane powinny je realizować lub, co najmniej je zakładać. Nie wystarczy wskazać, że dane usługi doprowadziły do podpisania konkretnej umowy czy kontraktu, czy też zapobiegły takiemu czy innemu wyborowi, który byłby niekorzystny dla firmy. Należy to w sposób szczegółowy wykazać, uzasadnić, pokazać powiązanie powyższych wydatków z konkretnymi przychodami i określić, na czym dane usługi polegały. W tym celu radzę zawsze zawierać odpowiednią umowę na świadczenie takich usług, która będzie jeszcze przed ich rozpoczęciem określała, na czym miałyby one polegać a przede wszystkim, jakiemu celowi miałyby one służyć. Im więcej dokumentów potwierdzających wykonanie danej usługi i związanych z jej wykonaniem kosztów, wyjazdów, spotkań, kosztów reprezentacyjnych itp. a także powiązań wykonanej usługi z osiągnięciem przychodu, po obu stronach zawartej umowy, tym lepiej. Tego rodzaju usług nie da się udowodnić, bez odpowiedniej ilości przygotowanych dokumentów. Dlatego radzę uzbroić się w cierpliwość i zadać sobie tyle trudu

 

Piotr Szajkowski – Doradca Podatkowy w Biurze Rachunkowym INDEKS