Termin na złożenie wniosku VAT-REF - do 30 września 2012.

Przypominamy, iż o zwrot podatku VAT można ubiegać się za okresy kwartalne lub dłuższe, do końca września kolejnego roku za rok poprzedni (tj. za 2011r. do 30.09.2012r itd.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimalna kwota zwrotu to w większości krajów Unii równowartość 50 EURO.

Podstawowym europejskim aktem prawnym regulującym zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej,przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu rynku, Kancelaria Doradztwa Podatkowego INDEKS wprowadziła od dnia 01-07-2012 nową usługę - sporządzanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej VAT-REF.

Szczegóły w Informacji biura INDEKS.